7 Δεκ 2017

 Προσχέδιο καταστατικού του Συλλόγου Εγκαριτών

Έπειτα από συζητήσεις, έγιναν οι πρώτες διορθώσεις στο
προσχέδιο του καταστατικού, στα θέματα των Γενικών Συνελεύσεων και την εκλογή των μελών του Δ.Σ.

Παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά, ώστε στις 7 και 13 Ιανουαρίου 2018 που είναι οι Γενικές Συνελεύσεις, να καταθέσετε τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις και τις διορθώσεις που νομίζετε ότι χρειάζονται, για να καταλήξουμε σε ένα νέο σύγχρονο καταστατικό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Συλλόγου μας και των μελών του.
Το προσχέδιο αυτό έχει εγκριθεί από δικηγόρο και είναι νομικά σωστό.ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΡΙΤΩΝ ΝΑΞΟΥ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ
Άρθρο 1ο
Ιδρύεται Σύλλογος των απανταχού Εγκαριτών υπό την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΡΙΤΩΝ ΝΑΞΟΥ» με έδρα ……………………….
Η σφραγίδα του Συλλόγου έχει κυκλικά την επωνυμία του και στη μέση την προτομή του Αγίου Τρύφωνος.
Ο Σύλλογος έχει λάβαρο από ύφασμα κυανόλευκο με την εικόνα του Αγίου Τρύφωνος στο κέντρο και γύρω την επωνυμία του Συλλόγου: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΡΙΤΩΝ ΝΑΞΟΥ».


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 2ο
Ο σκοπός του Συλλόγου υλοποιείται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο στα πλαίσια του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και είναι:
 

 
1. Η ένωση και η αλληλεγγύη μεταξύ των απανταχού Εγκαριτών.
2. Η επιστημονική έρευνα, μελέτη, διάσωση, παρουσίαση και διάδοση κάθε μορφής και στοιχείου του λαϊκού μας πολιτισμού, της λαϊκής μας παράδοσης και λαογραφίας, ως και κάθε πτυχής της δομής και λειτουργίας της παραδοσιακής κοινωνίας των πόλεων και της υπαίθρου στο παρελθόν.
3. Η οργάνωση εορτών, χορών, εκδρομών και λοιπών εκδηλώσεων, για την ψυχαγωγία των μελών του Συλλόγου.
4. Η ηθική συνδρομή και υποστήριξη των μελών του Συλλόγου.
5. Η τόνωση του ενδιαφέροντος των απανταχού Εγκαριτών υπέρ των Εγκαρών.
6. Η τουριστική αξιοποίηση των Εγκαρών.
7. Η οργάνωση διαλέξεων ηθικού και πνευματικού περιεχομένου και ομιλιών, προς κατανόηση των ζωτικών προβλημάτων των Εγκαρών.
8. Η έκδοση και κυκλοφορία έντυπου, ιστορικού, πολιτιστικού ψυχαγωγικού και λαογραφικού περιεχομένου.
9. Η συγκρότηση μουσικού, χορευτικού, θεατρικού και άλλων τμημάτων και η οργάνωση βιβλιοθήκης.
10. Η μελέτη των επί μέρους ζητημάτων που απασχολούν τις Εγκαρές και η επιδίωξη της λύσης των, με παραστάσεις και διαβήματα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, προς τις αρμόδιες αρχές.


Άρθρο 3ο
Ο Σύλλογος μπορεί κατόπιν αποφάσεως του Δ. Σ. να συνεργαστεί με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους της Νάξου.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένης πλήρως της ανεξαρτησίας του, μπορεί να γίνει μέλος Παναξιακής Ένωσης (Ομοσπονδιακής), εφ΄ όσον οι σκοποί αυτής θα εξυπηρετούν τα γενικά συμφέροντα της Νάξου, και δεν θα είναι κερδοσκοπικοί.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 4ο
Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως φύλου και ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Όσοι γεννήθηκαν στο χωριό Εγκαρές Νάξου, ή έχουν καταγωγή από πατέρα ή μητέρα, οι σύζυγοι αυτών και τα παιδιά τους, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής.
2. Οι συγγενείς μετά από γάμο των παραπάνω προσώπων που πληρούν τους υπόλοιπους όρους της παραπάνω παραγράφου.
3. Κάθε ενήλικος πολίτης που κατοικεί ή εγκαθίσταται μόνιμα ή έχει ειδική σχέση με το χωριό (π.χ. εργασία, περιουσία κλπ.)


Άρθρο 5ο
1. Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη αίτηση και δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Εάν δε ο δηλών είναι αγράμματος, υπογράφουν αντί αυτού δύο μέλη του Συλλόγου, των οποίων την υπογραφή, βεβαιώνει παρουσία του αγράμματου, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του.
2. Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ. Σ. παραλείπει ή αρνείται την εγγραφή, υποχρεούται να θέσει την αίτηση στην κρίση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει για αυτήν πριν από κάθε άλλο θέμα. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να προσφύγει και ο ενδιαφερόμενος. Το Δ. Σ. υποχρεούται να αποφανθεί για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις εγγραφής πριν γίνει η Γενική Συνέλευση.
3. Μετά την έγκριση της εγγραφής ο αιτών υποχρεούται να καταβάλλει στο ταμείο του Συλλόγου το δικαίωμα εγγραφής και τουλάχιστον μία ετήσια εισφορά. Από την ημέρα αυτή εγγράφεται στο βιβλίο μελών.
4. Το μέλος που εγγράφεται καταβάλλει στο ταμείο του Συλλόγου για δικαίωμα εγγραφής (δέκα) 10€ και ετήσια συνδρομή (πέντε) 5€.
5. Το Δ. Σ. αναλόγως των οικονομικών συνθηκών, μπορεί να αυξομειώνει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή με απόφασή του, αφού εγκριθεί στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του. Οι φοιτητές και οι σπουδαστές δεν πληρώνουν συνδρομή στο Σύλλογο.


Άρθρο 6ο
Δεν μπορούν να είναι μέλη του Συλλόγου και στην περίπτωση που γράφτηκαν τυχαία γίνεται η αποβολή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης:
1. Πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας.
2. Όσοι με τις πράξεις τους ή με την εν γένει συμπεριφορά τους βλάπτουν τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου με την έλλειψη αλληλεγγύης και σεβασμού ή χαλάνε το επίπεδο του Συλλόγου.
4. Πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να πετύχουν προσωπικούς στόχους οι οποίοι είναι ενάντια στους στόχους του Συλλόγου.
5. Όσοι είναι μέλη άλλων Συλλόγων των οποίων οι στόχοι είναι αντίθετοι από τους στόχους του Συλλόγου αυτού.
Άρθρο 7ο
Τα τακτικά μέλη είναι ισότιμα απέναντι στο Σύλλογο και μεταξύ τους, αρχή που συνεπάγεται ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και τα οποία ειδικότερα είναι:
α. Δικαιώματα:
1. Να παρουσιάζονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να παίρνουν μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες αυτών.
2. Να παραβρίσκονται στις δημόσιες συνεδριάσεις του Δ. Σ.
3. Να λαβαίνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου, οποτεδήποτε, καθώς και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού των εσόδων και εξόδων, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση και να παίρνουν αντίγραφο αυτών.
4. Ελεύθερη έκφραση και στήριξη γνώμης στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου.
5. Ελεύθερη ψήφο για την ένταξη ή όχι νέου μέλους και την διαγραφή ή όχι κάποιου μέλους.
6. Η άσκηση κριτικής για τη λειτουργία των οργάνων και των προσώπων του Συλλόγου και η διατύπωση προτάσεων για την προσφορότερη και αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
7. Συμμετοχή στα όργανα του Συλλόγου και άσκηση του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται και της ψήφου για τη λήψη αποφάσεων με τους όρους του Καταστατικού.
8. Τα μέλη αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου, στις αρχαιρεσίες καθώς και της ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, ένα (1) έτος μετά την εγγραφή τους στο Σύλλογο.
9. Προϋπόθεση για την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των μελών είναι η ταμειακή τους ενημερότητα.


β. Υποχρεώσεις
1. Η συμμετοχή στις διαδικασίες, στη λειτουργία και στις δραστηριότητες του Συλλόγου.
2. Να συμμορφώνονται προς το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να προστατεύουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα του Συλλόγου και να συνδράμουν το Δ. Σ. στην εκπλήρωση της αποστολής του.
3. Τακτική καταβολή της συνδρομής και των έκτακτων εισφορών.


γ. Διαγραφή μελών
1. Κάθε μέλος του Συλλόγου που καθυστερεί επί δύο (2) έτη, τις τακτικές συνδρομές του διαγράφεται από το Δ. Σ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Εγγράφονται εκ νέου αφού τακτοποιηθούν ταμιακώς, όσοι παραιτήθηκαν οικειοθελώς κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς των, όπως και οι ήδη διαγραφέντες, με απόφαση και πάλι της Γενικής Συνέλευσης, εάν δεν υφίσταται πλέον ο λόγος για τον οποίο είχαν διαγραφεί και εφόσον ζητήσουν αυτό εγγράφως.
2. Μέλη τα οποία αντιδρούν στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρεμβάλλουν προσκόμματα στην εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή τους είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συλλόγου, διαγράφονται αιτιολογημένα από το Δ. Σ. Το διαγραφόμενο μέλος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Γ. Σ. μετά την γραπτή γνωστοποίηση της διαγραφής του από το Δ. Σ. Στην περίπτωση αυτή η Γ. Σ. αποφασίζει αιτιολογημένα και οριστικά με ακύρωση ή επικύρωση της διαγραφής.
3. Μέλος που διαγράφεται για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να εγγραφή εκ νέου, εάν δεν παρέλθει ένα (1) έτος και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οποιοδήποτε μέλος και οποτεδήποτε, μπορεί να ζητήσει με γραπτή δήλωσή του, που θα απευθύνεται στο Δ. Σ. τη διαγραφή του από το Μητρώο Μελών του Συλλόγου, υποχρεώνεται όμως να καταβάλει ολόκληρη τη συνδρομή του για το τελευταίο έτος που ήταν μέλος.
5. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού, αναγγέλλεται δε στη Γενική Συνέλευση.
6. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω υποχρεούται ο Γενικός Γραμματέας να ανακοινώσει την αποχώρηση του στην πρώτη Γενική Συνέλευση.
7. Τα μέλη που διαγράφηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, στερούνται οποιουδήποτε δικαιώματος επί της περιουσίας του Συλλόγου και της αναλήψεως των ποσών που καταβλήθηκαν, για δικαιώματα εγγραφής, συνδρομών ή άλλων εισφορών.
8. Σε περίπτωση θανάτου μέλους, θεωρείται ότι εξήλθε του Συλλόγου, την 31η Δεκεμβρίου του έτους που επήλθε ο θάνατος.


Άρθρο 8ο
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επίτιμα μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται με ομόφωνη απόφαση του Δ. Σ. άτομα για τις εξαιρετικές υπηρεσίες τους στην κοινωνία, στις τέχνες, στα γράμματα και στο Σύλλογο. Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους είναι τιμητική και δεν συνεπάγεται δικαιώματα ή υποχρεώσεις απέναντι στο Σύλλογο.
Το Δ. Σ. μπορεί να απονέμη διπλώματα επαίνου και εύφημης μνείας στα μέλη που έχουν επιδείξει εξαιρετικό ζήλο και δραστηριότητα υπέρ των σκοπών του Συλλόγου.


Άρθρο 9ο
ΔΩΡΗΤΕΣ
Δωρητές ονομάζονται οι προσφέροντες στον Σύλλογο υπέρ των σκοπών του ποσό από 500€ έως 5000 €. Ευεργέτες όσοι προσφέρουν ποσό 5000€ έως 10000€. Μεγάλοι ευεργέτες όσοι προσφέρουν πάνω από 10.000€. Η ανακήρυξη αυτών γίνεται από το Δ. Σ. κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 10ο
Πόροι του Συλλόγου είναι :
1. Το δικαίωμα εγγραφής και οι τακτικές ετήσιες εισφορές των μελών του.
2. Οι έκτακτες εισφορές των μελών ή άλλων Νομικών ή φυσικών προσώπων, οργανισμών κλπ.
3. Οι Δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές και κάθε αγαθό το οποίο περιέρχεται στην περιουσία του Συλλόγου, εφόσον ο χορηγός(δωρητής) δεν θέτει σκοπούς που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του Συλλόγου. Οι δωρεές γίνονται δεκτές κατόπιν αποφάσεως του Δ. Σ.
4. Το καθαρό προϊόν από εισπράξεις εράνων, εορτών, διαλέξεων, παραστάσεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων, συνεστιάσεων, εκδόσεως εντύπων και λευκωμάτων, λαχείων και λαχειοφόρων αγορών του Συλλόγου.
5. Τα εισοδήματα που προέρχονται από κάθε περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου.
6. Το Δ. Σ. διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, ο δε Ταμίας συντάσσει κάθε έτος τον προϋπολογισμό, τον οποίον υποβάλλει στο Συμβούλιο για έγκριση και λογοδοτεί στην Γενική Συνέλευση λεπτομερώς επί των εσόδων και των εξόδων.
7. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε διαχειριστικό έτος.
8. Κάθε δαπάνη του Συλλόγου για κοινωφελής σκοπούς που δεν υπερβαίνει το ποσόν των δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ, αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μεγαλύτερη δαπάνη του ποσού αυτού, από την Γενική Συνέλευση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ -  ΔΙΟΙΚΗΣΗ -  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τα όργανα του Συλλόγου είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή.


Άρθρο 11ο
α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που τον αφορά ενώ οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη είτε είναι παρόντα και διαφώνησαν κατά τη λήψη, είτε απόντα. Τηρούνται Πρακτικά και γράφονται σε ειδικό βιβλίο.
Ειδικότερα, έχει την εξής δικαιοδοσία:
α.  Ελέγχει όλες τις εργασίες του Συμβουλίου.
β.  Αποφασίζει περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού, του ισολογισμού, απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, και του ταμία από τις ευθύνες για τις ενέργειές των.
γ.  Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή και απαλλάσσει τα μέλη τους από τα καθήκοντά τους.
δ. Τροποποιεί και συμπληρώνει προηγούμενες αποφάσεις της καθώς και το Καταστατικό και αποφασίζει επί διαφορών για την ερμηνεία του.
ε. Αποφασίζει για όλα τα παράπονα που υποβάλλονται κατά του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών του για την διεξαγωγή των υπηρεσιών του.
στ. Αποφασίζει για κάθε τυχόν δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
ζ.  Αποφασίζει σε προσφυγές περί εγγραφής ή διαγραφής μελών.
­η. Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή που διεξάγει τις αρχαιρεσίες.
θ. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον Σύλλογο.
2. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. Τακτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται κάθε Ιανουάριο, μετά από ατομική έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία υπογράφει ο/η πρόεδρος και ο/η γραμματέας ή με τοιχοκόλληση σε δημόσιους χώρους ή ηλεκτρονικά, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στα μέλη που κατοικούν οπουδήποτε αλλού, αποστέλλεται ταχυδρομικά είκοσι (20) ημέρες πριν από την παραπάνω ημερομηνία. Στη Γενική Συνέλευση παίρνουν μέρος όλα τα μέλη που έχουν καταβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών, όλες τις συνδρομές τους.
3. Στην πρόσκληση καθορίζονται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ο ακριβής χρόνος και τόπος της Συνέλευσης, ο αριθμό της, (πρώτη, δεύτερη κλπ), ο αριθμός των μελών που χρειάζονται για την απαρτία καθώς και η ημερομηνία επόμενης Συνέλευσης σε περίπτωση μη απαρτίας.
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3)των μελών που δικαιούνται ψήφο. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία καλείται και πάλι μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες από την ημέρα της συνέλευσης που ματαιώθηκε και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των μελών που δικαιούνται ψήφο. Αν δεν υπάρξει απαρτία καλείται και πάλι μέσα σε οκτώ (8) το πολύ ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, με όσα μέλη παρευρίσκονται.
5. Έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται αν και όταν το Δ. Σ. κρίνει ότι είναι αναγκαίο ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον των ταμιακώς εντάξει μελών στην οποία πρέπει να αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) το πολύ ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ανάταση και καταμέτρηση των χεριών και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται αθροιστικά, στην Αθήνα και στις Εγκαρές.
7. Αν υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος του Δ. Σ. καλεί την Γενική Συνέλευση, να εκλέξει με τη διαδικασία των προτάσεων και με ψηφοφορία με ανάταση των χεριών τριμελές Προεδρείο, που αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα και ένα μέλος. Κατά την ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να εκλεγούν για οποιοδήποτε αξίωμα του προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.-
8. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της, διευθύνει τη διαδικασία με τη σειρά των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Καταρτίζει τον κατάλογο των ομιλητών, δίνει τον λόγο στα μέλη ή τον αφαιρεί αν είναι εκτός θέματος και αποβάλλει κάθε μέλος που παρεκτρέπεται. Καλεί τα μέλη να ψηφίσουν στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Γενικά έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της Γενικής Συνέλευσης.
9. Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης τηρεί τα Πρακτικά, που τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και το τρίτο μέλος του Προεδρείου, το οποίο βοηθά το Γραμματέα στο έργο του.
10. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζονται και επικυρώνονται τα Πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης και λογοδοτεί το Δ. Σ. για τα πεπραγμένα. Διαβάζεται ο απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και στη συνέχεια εγκρίνεται ή όχι η διαχείριση της Διοίκησης του Συλλόγου. Στη συνέχεια διαβάζεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και ακολουθεί συζήτηση για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων και άλλα τυχόν ζητήματα της Ημερήσιας Διάταξης.
11. Το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής ή Έκτακτης), οποιοδήποτε θέμα που προτάθηκε εγγράφως από το 1/10 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου που είναι ταμιακά τακτοποιημένα, πέντε (5) το λιγότερο ημέρες πριν τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Θέμα που δεν γράφηκε στην Ημερήσια Διάταξη δεν συζητείται.


Άρθρο 12ο
β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία (3) ημερολογιακά έτη από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, σε ένα ψηφοδέλτιο μεταξύ των τακτικών μελών, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Εκτός από τα τακτικά μέλη του Δ. Σ. εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά κατά σειρά επιτυχίας σαν επιλαχόντες, τα οποία αντικαθιστούν τα τακτικά σε περίπτωση εκκενώσεως θέσεως στο Δ. Σ. Σε περίπτωση που έχουν εξαντληθεί οι οριζόμενοι αναπληρωματικοί συγκαλείται Γ. Σ. η οποία και αποφασίζει. Τα αναπληρωματικά μέλη του Δ. Σ. έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του, συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, ο οποίος και προεδρεύει σ’ αυτή. Εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τους δύο (2) Αντιπροέδρους, (Ένας (1) στην Αθήνα και ένας (1) στις Εγκαρές), τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
3. Ο Πρόεδρος καλεί μέσα σε οκτώ (8) ημέρες κοινή συνεδρίαση του νέου και του απερχόμενου Δ. Σ. για την παράδοση και παραλαβή του αρχείου, της σφραγίδας, των Βιβλίων οικονομικής διαχείρισης, του Μητρώου Μελών και καθετί άλλο που ανήκει στην περιουσία ή διοικητική δικαιοδοσία του Συλλόγου. Στο διάστημα που μεσολαβεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την παραπάνω ανάληψη της Διοίκησης, το απερχόμενο Δ. Σ. διαχειρίζεται με ευθύνη, τις υποθέσεις του Συλλόγου που δεν επιδέχονται αναβολή.
4. Το Δ. Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν γραπτά τρία (3) μέλη του Δ. Σ. αφού αναγράψουν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
5. Βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του από τα οποία απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης των τακτικών ή έκτακτων συνεδριάσεων, γνωστοποιούνται στα μέλη του Δ. Σ. από τον Πρόεδρο, τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν τη συνεδρίαση.
6. Οι αποφάσεις του Δ. Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία και μόνη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει και πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ. Σ.
7. Μέλος του Δ. Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές, ή δικαιολογημένα από οκτώ (8) τακτικές και έκτακτες συνολικά συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα Σύμβουλο. Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για δύο (2) το πολύ συμβούλους. Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο, καλείται προς αναπλήρωση, με τη μέριμνα του Προέδρου, ο κατά σειρά επιλαχών στις αρχαιρεσίες. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες καλείται η Γενική Συνέλευση για εκλογή αντικαταστάτη του μέλους που παραιτήθηκε.
8. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιονδήποτε λόγο κηρύξεως εκπτώτου του Προέδρου, το Δ. Σ. συνέρχεται ειδικά γι' αυτό εντός το πολύ δεκαπέντε (15) ημερών και εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον νέο Πρόεδρο. Το ίδιο γίνεται και για τον Αντιπρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.
9. Αν ο αριθμός μελών του Δ. Σ. έχει μειωθεί κατά τρία (3) μέλη, συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου, μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή μελών για τη συμπλήρωση του Δ. Σ. Ο Σύλλογος κατά οικονομία μπορεί να διοικηθεί από τετραμελές Δ. Σ., μόνο στην περίπτωση που για τη λήξη της θητείας του απομένει χρόνος λιγότερος από ένα (1) έτος.
10. Το Δ. Σ. διοικεί το Σύλλογο, διαχειρίζεται τις υποθέσεις του, ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και ισολογισμό της χρήσης που έληξε καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που δεν ανήκουν ρητά στη δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης και που υπηρετούν το σκοπό του. Τα μέλη του Δ. Σ. ευθύνονται για πράξεις ή παραλήψεις βλαπτικές για τα συμφέροντα του Συλλόγου. Μέλος του Δ. Σ. που απουσίαζε ή είχε αντίθετη γνώμη σε απόφαση βλαπτική για το Σύλλογο, απαλλάσσεται της προσωπικής του ευθύνης. Τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης αποτελούν στην περίπτωση αυτή πλήρη απόδειξη.
11. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατεθούν σε μέλη του, οργανωτικά και άλλα ειδικά καθήκοντα.
12. Το Δ. Σ. υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:
α) Μητρώο μελών.
β) Βιβλίο Πρακτικών Δ. Σ.
γ) Βιβλίο Πρακτικών Γ. Σ.
δ) Βιβλίο Ταμείου.
ε) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων.
στ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 13ο
Καθήκοντα Προέδρου
1. Ο πρόεδρος του Δ. Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε Αρχής νομικού ή φυσικού προσώπου. Σε συνεργασία με τον Γραμματέα καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ. Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
2. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ. Σ. και της Γενικής Συνέλευσης.
3. Προεδρεύει στο Δ. Σ. και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για λογαριασμό του Δ. Σ.
4. Συνυπογράφει με το Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συλλόγου, εντάλματα πληρωμών και εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Σωματείου.
5. Έχει τη γενική επιμέλεια και επίβλεψη για την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ. Σ.
6. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, σ’ όλα γενικά τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του. Αν όμως κωλύεται κι αυτός, τότε ο αρχαιότερος των συμβούλων ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ.


Άρθρο 14ο
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
1. Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου φυλάει τα βιβλία του Συλλόγου, εκτός από το βιβλίο του Ταμείου, τηρεί το Μητρώο και το αρχείο, κρατά την σφραγίδα και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του.
2. Φροντίζει για την κανονική σύγκληση των συνεδριάσεων του Δ. Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, εισηγείται τα θέματα, τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ. Σ., Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, την αλληλογραφία και όλα τα επίσημα έγγραφα.
3. Γράφει με ακρίβεια τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ. Σ. που τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη που ήταν παρόντα στην αντίστοιχη συνεδρίαση.
4. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων του Δ. Σ. και με τον Ταμία τον Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου.
5. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει η κωλύεται αναπληρώνεται από μέλος του Δ. Σ. οριζόμενου υπό του Πρόεδρου.


Άρθρο 15ο
Καθήκοντα Ταμία
1. Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου τις ετήσιες εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα του σωματείου.
2. Ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται ύστερα από την έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Συλλόγου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν τη συνεδρίαση στην οποία το Δ. Σ. πήρε τη σχετική απόφαση για έγκριση πληρωμής της σχετικής δαπάνης και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.
3. Φυλάει τα βιβλία Εσόδων και Εξόδων του Συλλόγου και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα.
4. Δεν μπορεί να κρατά στα χέρια του περισσότερα από 300,00 €. Το υπόλοιπο ποσό κατατίθεται σε μία Τράπεζα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Δ. Σ. μπορεί να εκδοθεί ή να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό μέσο για την πληρωμή παραστατικών, το οποίο θα διαχειρίζεται ο ταμίας. Μπορεί ν’ αποσύρει ολόκληρο το ποσό με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον ίδιο και να συνοδεύεται από σχετικό απόσπασμα της αποφάσεως του Δ. Σ.
5. Τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία του Συλλόγου, καταρτίζει και υποβάλλει έγκαιρα στο Δ. Σ. και τη Γενική Συνέλευση, τους ταμειακούς λογαριασμούς, προϋπολογισμούς και απολογισμούς του Συλλόγου, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή.
6. Συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του, στο τέλος του έτους βάσει του οποίου το Δ. Σ. συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό Συλλόγου. Το οικονομικό - διαχειριστικό έτος συμπίπτει απόλυτα με το ημερολογιακό έτος.
7. Αν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο και δεν εκτελεί αυτά που ορίζονται απ’ αυτό κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες.


Άρθρο 16ο
γ. ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Ο έλεγχος και η εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, από την Γενική Συνέλευση. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου και γι’ αυτό συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση που υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση κατά τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έχει το δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και γενικά να εξετάζει αν οι πράξεις του Δ. Σ. από πλευράς οικονομικής διαχείρισης είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ. Σ. Ο έλεγχος γίνεται από την Ελεγκτική επιτροπή τακτικά κάθε χρόνο και μάλιστα στις αρχές Δεκεμβρίου, ή έκτακτα όποτε αυτή το θελήσει.
3. Η Ελεγκτική επιτροπή με αίτηση της προς το Δ. Σ μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για επείγον ζήτημα που προέκυψε και αφορά την οικονομική διαχείριση του συλλόγου.
4. Στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει τα βιβλία της διαχείρισης και όλα γενικά τα δικαιολογητικά.
5. Εκτός από τα τακτικά μέλη για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, που καλούνται σε περίπτωση παραίτησης κ.λ.π. τακτικού μέλους. Η Ελεγκτική Επιτροπή, στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρό της, που διευθύνει τις εργασίες της.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 17ο
1. Κάθε τρία (3) χρόνια διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, που η θητεία της είναι ίδια με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι αρχαιρεσίες γίνονται μπροστά σε τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται με ανάταση των χεριών από τη Γενική Συνέλευση και με απόλυτη πλειοψηφία..
3. Οι υποψήφιοι κατέρχονται στις αρχαιρεσίες σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψήφιοι από την Αθήνα και τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψήφιοι από την Νάξο. Απαγορεύεται η υποβολή υποψηφιοτήτων κατά συνδυασμούς ή παρατάξεις.
4. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν γραπτές αιτήσεις προς την Εφορευτική Επιτροπή τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη ημέρα των αρχαιρεσιών.
5. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την καλή διεξαγωγή των εκλογών, σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και το καταστατικό του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ή για κάθε ένσταση που υποβάλλεται.
7. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της, τον Πρόεδρο. Αμέσως μετά μοιράζει στον κάθε εκλογέα από ένα ψηφοδέλτιο, ένα λευκό και ένα φάκελο με την σφραγίδα του Συλλόγου και κάνει υποδείξεις ή επεξηγήσεις για τον τρόπο ψηφοφορίας. Το σύστημα των εκλογών είναι αναλογικό.
8. Κάθε μέλος του Συλλόγου ψηφίζει αυτοπροσώπως.
9. Δικαίωμα για να εκλέγουν ή να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος τουλάχιστον εγγεγραμμένα στον σύλλογο. Θεωρούνται ταμειακά τακτοποιημένα όσοι έχουν πληρώσει εισφορές τα τρία (3) τελευταία έτη.
11. Πληρωμές καθυστερημένων εισφορών για τα δύο (2) τελευταία έτη πριν τις αρχαιρεσίες, μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, πριν από την ψηφοφορία.
12. Ο ψηφοφόρος σημειώνει στο ψηφοδέλτιο από ένα (1) έως επτά (7) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα (1) έως τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή.
13. Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς, θεωρείται λευκό.
14. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και παρουσία των μελών του Συλλόγου κάνει τη διαλογή των ψήφων. Αποφασίζει για τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και κάνει την ανακήρυξη των επιτυχόντων, για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και τη σειρά των αναπληρωματικών για τα δύο παραπάνω όργανα του σωματείου.
15. Για το Διοικητικό Συμβούλιο επιτυχόντες θεωρούνται:
α. Ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και,
β. Οι τρεις κατά σειρά πλειοψηφίσαντες από την Αθήνα και
γ. Οι τρεις κατά σειρά πλειοψηφίσαντες από την Νάξο.
Για την Ελεγκτική Επιτροπή, οι τρεις (3) κατά σειρά πλειοψηφίσαντες.
Αναπληρωματικοί θεωρούνται όλοι οι επόμενοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
16. Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά την ανάδειξη του νέου οργάνου, συντάσσει πρακτικό, που υπογράφουν τα μέλη της. Το πρακτικό αυτό παραδίδεται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με όλα τα σχετικά υλικά των εκλογών και με απόδειξη παραλαβής.
17. Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του Συλλόγου, σε ξεχωριστό χώρο, με την ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για πέντε (5) ημέρες, διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο και μέχρις ότου η απόφαση του Δικαστηρίου καταστεί τελεσίδικη.


Άρθρο 18ο
Απαγορεύεται απολύτως σε πρόσωπα που κατέχουν οποιανδήποτε πολιτική θέση (Βουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων ή Δημοτικών Διαμερισμάτων) να είναι μέλη του Δ. Σ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 19ο
1. Τροποποίηση του Καταστατικού, μεταβολή των σκοπών ή διάλυση του Συλλόγου, μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η παρουσία του 1/2 και ενός των μελών που είναι ταμιακά τακτοποιημένα και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
2. Ο Σύλλογος δεν διαλύεται όσο υπάρχει ο απαιτούμενος νόμιμος αριθμός μελών για την συγκρότησή του.
3. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του περιέρχεται ………………………………… και το αρχείο παραδίνεται …………………………………………………………………..
4. Σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται η περιουσία του Συλλόγου στα μέλη.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 20ο
Στο πλαίσιο Αρχών του παρόντος Καταστατικού μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με ευθύνη του Δ. Σ. να καταρτιστεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, που θα καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια τη λειτουργία του Συλλόγου και κυρίως τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας διαφόρων τμημάτων (χορού, μουσικής, θεάτρου, κλπ.)


Άρθρο 21ο
Απαγορεύεται απολύτως κάθε πολιτική συζήτηση κατά τις συνεδριάσεις, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.


Άρθρο 22ο
Ο Σύλλογος τελεί επέτειο εορτή την πρώτη Φεβρουαρίου εκάστου έτους και εορτάζεται στην κοινότητα Εγκαρών, στην μνήμη του Αγίου και Θαυματουργού Μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος, Προστάτη των φρούτων και σε τόπο που ορίζεται από το Δ. Σ. του Συλλόγου.


Άρθρο 23ο
Κάθε ζήτημα που αφορά στη διοίκηση και στη διαχείριση του Συλλόγου και όσα δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και από τις σχετικές με τα Σωματεία και Συλλόγους διατάξεις των ειδικών νόμων, καθώς και από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.


Άρθρο 24ο
Το παρόν καταστατικό, που περιέχει είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του και εγκρίθηκε τελικά ως έχει σήμερα ………………. από την Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει μετά την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου …………………...

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ                      ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου